Drukuj

Minister Infrastruktury i Rozwoju wzmacnia ochronę drzew przydrożnych

 

 

 

W dniu 11 lutego 2014 roku w Dzienniku Urzędowym opublikowano Rozporządzenie Minister Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5.02.2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. Rozporządzenie wprowadza istotne zmiany wzmacniające ochronę drzew w pasie drogowym.

 

Rozporządzenie wprowadza zmiany w Rozdziale 5 dotyczącym Infrastruktury technicznej w pasie drogowym nie związanej z drogą zmieniając § 140 dodając w ust. 1 zapis o tym, że infrastruktura nie może wpływać na system korzeniowy drzew.

Ustęp ten uzyskuje następujące brzmienie:
"Umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z drogą, zwanej dalej „infrastrukturą”, nie może naruszać elementów technicznych drogi oraz nie może przyczyniać się do czasowego lub trwałego zagrożenia bezpieczeństwa ruchu albo zmniejszenia wartości użytkowej drogi, a także nie może wpływać negatywnie na system korzeniowy drzew rosnących w pasie drogowym."


Rozporządzenie wprowadza także zmiany w ust. 7 § 140, który otrzymuje brzmienie:
"7. Infrastruktura liniowa napowietrzna i podziemna przebiegająca wzdłuż drogi poza terenem zabudowy powinna być usytuowana poza pasem drogowym:
7a. Telekomunikacyjna linia kablowa i kanalizacja kablowa może być umieszczona w pasie drogowym poza terenem zabudowy w przypadku braku kanału technologicznego zlokalizowanego wzdłuż danego odcinka drogi publicznej albo braku wolnych zasobów w tym kanale.
7b. Infrastruktura liniowa napowietrzna i podziemna przebiegająca wzdłuż drogi poza pasem drogowym powinna być zlokalizowana w taki sposób, aby:
1) nie wpływała negatywnie na system korzeniowy drzew rosnących w pasie drogowym;
2) wykopy pod tą infrastrukturą nie naruszały granicy pasa drogowego.”

Treść całego rozporządzenia na stronie Dziennika Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej.