Drukuj

Podsumowanie szkolenia w Żabiej Woli

 

 

 

W dniu 13 i 14 marca Program Drogi dla Natury szkolił w mazowieckiej Gminie Żabia Wola. Szkolenie odbyło się w Gminnym Domu Kultury, znajdującym się w zabytkowym dworku otoczonym starym drzewostanem – pozostałością historycznego założenia parkowego. Na zaproszenie pani wójt oraz lidera Programu, do Gminy Żabia Wola zjechało się ponad 40 osób, będących urzędnikami różnego szczebla okolicznych samorządów (głównie z terenu Powiatu Grodzisk Mazowiecki). Silną grupę stanowili tez przedstawiciele zarządów dróg oraz urzędnicy odpowiedzialni za zieleń w m. st. Warszawa. Wśród obecnych na sali można też było zauważyć zainteresowane osoby z mazowieckich parków krajobrazowych, organizacji pozarządowych, a także np. z lokalnych grup działania (LGD).

 

Tematyka szkolenia choć bardzo różnorodna była tak pomyślana, by stanowiła spójną całość, obejmującą szerokie spektrum zagadnień związanych z ochroną i odnową liniowych zadrzewień przydrożnych.  Pierwszy wykład poprowadził Lider Programu – dr Piotr Tyszko-Chmielowiec – który przedstawił historię naszych działań oraz omówił rolę drzew w środowisku przyrodniczym i w otoczeniu człowieka.

Drugim wykładem była prezentacja dr Marzeny Suchockiej (SGGW, IGPiM), która przedstawiła metodę wykonywania podstawowej diagnostyki drzew, umożliwiającej pracownikom samorządowym i służbom drogowym dokonywania podstawowej weryfikacji zagrożeń wynikających z obecności drzew na terenach zurbanizowanych. Po prezentacji dr Suchockiej uczestnicy szkolenia wyszli do parku otaczającego Gminny Dom Kultury, by w trakcie zajęć terenowych przyswoić sobie wiedzę dotyczącą diagnozowania stanu drzew.

Jak ocenić stan starych drzew- wyciąc czy zostawić?

Po ćwiczeniach terenowych swoją prezentację przedstawił Wojciech Misior – animator zadrzewieniowy dla Gminy Żabia Wola, który omówił ogólną ideę tworzenia lokalnego programu zadrzewieniowego wraz z działaniami wykonywanymi w jego ramach. W części dotyczącej Gminy Żabia Wola, przedstawił informacje i wyniki dotyczące dotychczasowych działań zrealizowanych na terenie Gminy.

Po przerwie lunchowej swój wykład poprowadził prof. Jacek Borowski (SGGW), przedstawiając w jego trakcie zasady prawidłowej pielęgnacji drzew zgodne z najnowszymi badaniami i trendami w tej dziedzinie.

Jak prawidłowo pielęgnować stare drzewa?

Na zakończenie pierwszego dnia szkoleń, uczestnicy poznali dr Annę Traut-Seligę, dziekan Wydziału Przyrodniczego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Skierniewicach. Dr Traut-Seliga zaprezentowała wykład o udziale społecznym w zarządzaniu zielenią publiczną, pokazując jak wielką szansą dla samorządów lokalnych może być konsultowanie i udział społeczeństwa oraz organizacji pozarządowych w pracach związanych z mądrym współistnieniem drzew i ludzi w krajobrazie kulturowym.

Dlaczego wycinkę starych drzew warto skonsultować z mieszkańcami?

Po części wykładowej prelegentka zorganizowała zajęcia warsztatowe, w których uczestnicy szkolenia podzieleni na grupy interesariuszy próbowali rozwiązać sytuację wymyślonego scenariusza konfliktu dotyczącego dużej inwestycji realizowanej na cennym przyrodniczo obszarze.

Jka mieszkańcy moga się włączyć w decyzje o wycinkach drzew?

Drugi dzień szkoleń rozpoczął się od wykładu Adama Olszewskiego z Towarzystwa Przyrodniczego BOCIAN, zawodowo związanego z Kampinoskim Parkiem Narodowym. Prelegent omówił zagadnienia związane z przyrodniczą waloryzacja drzew pod kątem występowania gatunków chronionych; zagadnienie dość istotne i mało znane pracownikom samorządowym i służbom drogowym. Po wykładzie prowadzący zaprosił uczestników szkolenia do pobliskiego parku, by tam pokazać im metody poszukiwania oznak występowania gatunków istotnych dla prawnej ochrony drzew jako siedlisk przyrodniczych oraz by pokazać jak prawidłowo oznacza i opisuje się znalezione gatunki w specjalnie przygotowanych kwestionariuszach.

Jakie bogactwo chronionych organizmów (owady, nietoperze, ptaki) kryje sie w starzch drzewach?

Jak oceniać wartości przyrodnicze drzew przydrożnych?

Następnie dwa wykłady poprowadziła ponownie dr Marzena Suchocka. Pierwszy wykład dotyczył ochrony drzew w procesie inwestycyjnym, głównie w kontekście realizowanych inwestycji drogowych. Drugi wykład pani doktor omawiał zasady projektowania alej, z silnym akcentem na wybór, sadzenie i jakość materiału szkółkarskiego.

Ostatnią prezentację, zamykającą dwa dni szkolenia w Gminie Żabia Wola, przedstawił Mariusz Krynicki – pracownik referatu ochrony środowiska Urzędu Miasta i Gminy w Lądku-Zdroju. Podczas tej prezentacji prelegent omówił możliwości ochrony drzew na poziomie organów wydających decyzje. Wykład ten choć skierowany głównie do urzędników samorządowych, wywołał żywą dyskusję wśród wszystkich uczestników spotkania tym bardziej, że prowadzący przedstawiał ciekawe studia przypadków wzięte z własnej praktyki urzędniczej.

Kiedy można wydaćpozwolenie na wycinkę starego drzewa?

Podsumowując całe szkolenie zrealizowane w Gminie Żabia Wola trzeba stwierdzić, że skupiło ono na sobie dużą uwagę wielu okolicznych jednostek samorządu terytorialnego, zarządców dróg każdego szczebla i i różnych organizacji pozarządowych, pokazując jak bardzo potrzebne są takie spotkania wzmacniające merytoryczną wiedzę dotyczącą zarządzania zielenią wysoką rosnącą na terenach zurbanizowanych. Oczywiście tradycyjnie bardzo dużym zainteresowaniem cieszyły się wszystkie publikacje Programu Drogi dla Natury rozdawane uczestnikom naszego szkolenia. Mamy też nadzieję, że udało nam się, wszystkim obecnym w Żabiej Woli, przekonująco przedstawić filozofię ochrony zadrzewień przydrożnych promowana przez nasz Program oraz wiedzę niezbędną do jej wdrożenia w codziennych działaniach.

>>> PRZECZYTAJ WIĘCEJ O DZIAŁANIACH W GMINIE ŻABIA WOLA

Działania w gminie Żabia Wola realizowane są w ramach projektu Roads for Nature – campaign promoting trees in Poland`s rural landscapes, as habitats and ecological corridors

>>> DOWIEDZ SIĘ, JAK MOŻESZ WESPRZEĆ NASZE DZIAŁANIA NA RZECZ DRZEW?