Drukuj

Odolanów

Gmina Odolanów w programie ochrony alej Drogi dla Natury

Gmina Odolanów.
Animatorem lokalnym w gminie jest Dominika Krop-Andrzejczuk.

Informacje o gminie

Gmina i Miasto Odolanów  znajduje się w województwie wielkopolskim, nieopodal Wielkiej Doliny Głogowskiej zwanej Kotliną Odolanowską, której część stanowi obszar chronionego krajobrazu Park Krajobrazowy Dolina Baryczy.

Przez teren Gminy i Miasta  przepływa rzeka Barycz wraz z jej dopływami: Złotnicą, Kurochem, Olszówką i Wiesiołkiem. 

Gmina i Miasto Odolanów to istotny punkt na mapie turystycznej z uwagi na atrakcyjne położenie w Obszarze Specjalnej Ochrony NATURA 2000, Parku Krajobrazowym „Dolina Baryczy”, na Obszarach Chronionego Krajobrazu: Wzgórza Ostrzeszowskie i Kotlina Odolanowska, Dąbrowy Krotoszyńskie, Baszków, Rochy.

Działania realizowane w gminie

W gminie przeprowadzono przegląd zadrzewień liniowych i trwają ostatnie prace nad programem zadrzewieniowym.
Ogółem na terenie gminy Odolanów zinwentaryzowano 27 alej o łącznej długości 29 800 m. Najdłuższą zinwentaryzowaną aleją przydrożną była aleja prowadząca z Odolanowa do miejscowości Boników, w ciągu drogi wojewódzkiej nr 444 (długość alei to 3500 m). Najkrótszą aleją okazała się z kolei aleja kasztanowców w miejscowości Huta, licząca zaledwie 200 m.

Łączna ilość zinwentaryzowanych drzew wchodzących w skład alej na terenie gminy Odolanów wynosi 2828 egz. Biorąc pod uwagę ilość wszystkich alej, które objęto przeglądem zadrzewień (27 alej) można podać wynik średni: na terenie gminy Odolanów aleja przeciętnie składa się ze 104 drzew.

Na terenie gminy Odolanów zinwentaryzowano 2828 drzew z 27 gatunków (stan na koniec listopada 2013 r.). Największy udział w drzewostanie alei gminy Odolanów ma topola czarna (Populus nigra) – łącznie 652 szt., co stanowi 23,06% wszystkich zinwentaryzowanych drzew. Ponad 19% drzew alejowych gminy stanowią lipy drobnolistne (Tilia cordata) – łącznie 551 szt.  Trzecim co do liczebności gatunkiem wchodzącym w skład gatunkowy alej gminy Odolanów jest jesion wyniosły (Fraxinus excelsior). Drzewa tego gatunku stanowią 13,44% wszystkich drzew alejowych (380 szt.).  Stosunkowo często występującym gatunkiem z zadrzewieniach liniowych na terenie gminy Odolanów jest olsza czarna (Alnus glutinosa) – 264 szt. (9,34%). Kolejnym co do liczebności gatunkiem jest klon zwyczajny (Acer platanoides) – 172 szt. (6,08%). Stosunkowo rzadko występuje dąb szypułkowy (Quercus robur) – na terenie gminy Odolanów zinwentaryzowano 148 szt. (5,23%), choć należy dodać, że w większości są to starsze i cenne przyrodniczo czy krajobrazowo egzemplarze, będące gatunkiem dominującym w 2 alejach (nr 5 i 27). Rzadziej występującymi gatunkami w drzewostanie alejowym gminy Odolanów są: brzozy brodawkowate – 122 szt. (4,31%), robinie akacjowe – 110 szt. (3,89%), klon jawor – 107 szt. (3,78%), topola osika – 100 szt. (3,54%) i wierzba krucha – 87 szt. (3,08%). Pozostałe gatunki – tj. drzewo dąb czerwony, kasztanowiec zwyczajny, topola chińska, dąb bezszypułkowy, grusza, klon jesionolistny, lipa szerokolistna, jarząb szwedzki, sosna zwyczajna, świerk srebrny, jabłoń, topola kanadyjska, topola włoska, jarząb pospolity, czereśnia, czeremcha amerykańska stanowią niewielką domieszkę stanu alejowego gminy Odolanów (poniżej 1%).

Na terenie gminy wykonano specjalistyczne ekspertyzy wytypowanych w konsultacjach z Urzędem Gminy drzew oraz dokonano modelowych pielęgnacji przy użyciu technik alpinistycznych.

W dniach 5-6 listopada 2013 w Odolanowie odbyło się szkolenie "Drzewa w otwartym krajobrazie - instrukcja obsługi"

>>> PRZECZYTAJ SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA


W dniu 30 kwietnia 2014 r. na terenie gminy odbędzie się sadzenie drzew przy drodze powiatowej, serdecznie zapraszamy!

>>> INFORMACJA O SADZENIU DRZEW

Chronimy drzewa w gminie Odolanów

>>> ZOBACZ POZOSTAŁE GMINY W KTÓRYCH REALIZUJEMY DZIAŁANIA NA RZECZ ALEJ W SEZONIE 2013/2014

Działania w gminie Odolanów realizowane są w ramach projektu Roads for Nature – campaign promoting trees in Poland`s rural landscapes, as habitats and ecological corridors