Drukuj

Kąty Wrocławskie

Gmina Katy Wrocławskie w programie ochrony alej przydroznych Drogi dla Natury

GMINA KĄTY WROCŁAWSKIE

Gmina Kąty Wrocławskie przystąpiła do programu Drogi dla Natury latem 2013 roku.
Animatorem lokalnym w gminie jest Jakub Józefczuk.

Informacje o gminie

Położona w powiecie wrocławskim gmina Kąty Wrocławskie znajduje się niemal w centrum województwa dolnośląskiego. Obszar gminy bezpośrednio graniczy ze stolicą Dolnego Śląska. Bliskie sąsiedztwo Wrocławia, a także rozbudowana sieć infrastruktury, w tym przebiegająca przez obszar gminy autostrada A4 stały się przyczynkiem do jej szybkiego rozwoju.

Całkowita powierzchnia gminy Kąty Wrocławskie wynosi 176,5 km2. Z uwagi na obecność żyznych ziem ponad 81% obszaru gminy stanowią grunty rolne. Stosunkowo mało jest terenów leśnych i zadrzewień (niecałe 8%). Jednak istniejące kompleksy leśne cechuje duża wartość przyrodnicza, a także krajobrazowa. Tworzą je zazwyczaj gatunki drzew liściastych charakterystycznych dla grądów i łęgów, które porastają doliny rzeczne.

W celu ochrony najcenniejszych fragmentów lasów w 1998 roku utworzony został Park Krajobrazowy Doliny Bystrzycy o powierzchni 8 570 ha. Dolina rzeki Bystrzycy włączona została również do Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000. Chroniony obszar nosi nazwę „Przeplatki nad Bystrzycą” (kod: PLH020055) i prawie zupełnie pokrywa się z granicami Parku Krajobrazowego. Również w dolinie Bystrzycy ustanowiono drugi obszar Natury 2000. Łęgi nad Bystrzycą (kod: PLH020103), bo tak brzmi jego nazwa, o powierzchni nieco ponad 2084 ha znajdują się w rozwidleniu rzek Strzegomki i Bystrzycy. Dominują tam lasy liściaste i to one są głównym przedmiotem ochrony, a szczególnie mało przekształcone grądy i unikalne w skali regonu łęgi. Oprócz obszarów leśnych gminy Kąty Wrocławskie, na szczególną uwagę zasługują zadrzewienia, w tym zieleń towarzysząca zabudowie, zadrzewienia śródpolne, a także aleje. Wiele tych obiektów stanowi siedliska gatunków chronionych, w tym niezwykle rzadkiego w skali kraju kozioroga dębosza, a także pachnicy dębowej, kwietnicy okazałej oraz dużej ilości różnych gatunków ptaków i ssaków. Część drzew, w tym głównie wiekowe okazy dębów, o obwodach pni sięgających nieraz ponad 630 cm, objęto ochroną jako pomniki przyrody. Niestety na skutek rozwoju rozbudowy osiedli, a także przy okazji modernizacji dróg następuje fragmentacja i tak nielicznych zadrzewień, co jest szczególnie niebezpieczne dla występujących tam gatunków owadów, które nie są zdolne do pokonywania odległych dystansów. Władze gminy wydają się dostrzegać problem tych niekorzystnych zmian w krajobrazie.

Od lat gmina uczestniczy w programach zadrzewieniowych, w tym również w programie „Drogi dla Natury” Od roku 2010 przy drogach znajdujących się na terenie gminy posadzonych ostało blisko 800 lip. Sporą szansą dla ochrony zadrzewień wydają się być wycinki topoli, które są sukcesywnie zastępowane bardziej szlachetnymi gatunkami.

Działania realizowane w gminie

W gminie Kąty Wrocławskie jesienią 2013 roku odbyło się szkolenie "Drzewa w otwartym krajobrazie - instrukcja obsługi"
>>> PRZECZYTAJ RELACJĘ ZE SZKOLENIA

W listopadzie 2013 r. na terenie gminy posadzono 70 drzew - 60 lip i 10 dębów.
>>> PRZECZYTAJ RELACJĘ Z SADZENIA DRZEW

 Katy Wrocławskie - aleja starych drzew

 

 >>> ZOBACZ POZOSTAŁE GMINY W KTÓRYCH REALIZUJEMY DZIAŁANIA NA RZECZ ALEJ W SEZONIE 2013/2014

Działania w gminach realizowane są w ramach projektu Roads for Nature – campaign promoting trees in Poland`s rural landscapes, as habitats and ecological corridors